Skip to main content

LM Travel värnar om den personliga integriteten

De som anförtror LM Travel sina personuppgifter ska kunna  känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. LM Travel följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att LM Travel genom marknads-kommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder och samarbetspartners bättre och mer personligare erbjudanden och upplevelser.


VID BOKNING AV RESA ELLER KONFERENS

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna när vi behandlar:
– Namn
– Adress
– Epostadress
– Titel
– Telefonnummer
– Födelsedatum
– Kön
– Användarnamn
– Fotografier/Passkopior
– Betalkortsuppgifter och andra bankrelaterade uppgifter
– Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
– Innehåll som du själv publicerar, s.k användargenererat innehåll, t ex särskilda önskemål om platsreservation och specialmat.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
– Uppgifter som tillhandahåller till oss direkt
– Uppgifter som vi får när du anlitar någon av våra medarbetare
– Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning, besöker oss eller anmäler dig till events


MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Information som lämnats till LM Travel används bland annat för att LM Travel genom marknadskommunkation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information.

För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till LM Travel samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

  1. Anpassade erbjudanden till samarbetspartners utifrån intresse och behov
  2. Information baserad på uppgifstlämnarens preferenser, beteende, behov och profil

Den som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till LM Travel inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@lmtravel.se


INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

LM Travel samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen genom

  1. Aktiviteter på LM Travels hemsida och sociala medier
  2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till LM Travel
  3. Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter
  4. Vid bokning av resa eller konferens för reseprofil

SAMTYCKE

Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer LM Travel inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer LM Travel radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.


INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till LM Travel får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor.

Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. LM Travel kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

De som har frågor om LM Travels hantering av personuppgifter kan kontakta oss på info@lmtravel.se


TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA

Inom LM Travel ska så få som möjligt ha tillgång till den registrerades personuppgifter. Uppgifter som registreras hos LM Travel kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för LM Travels eller medarrangörens deltagande.

Ett begränsat antal av LM Travels medarbetare har tillgång till LM Travels personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.GALLRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.SÄKERHET

De uppgifter som anförtros LM Travel behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför LM Travel, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.


ANSVAR
LM Travel är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


RÄTT ATT BEGÄRA REGISTERUTDRAG

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via info@lmtravel.se